Villkor

Ideellajobb – Allmänna villkor

Gällande från den 8 juni 2022

Inledande bestämmelser och definitioner

 1. Forum – idéburna organisationer med social inriktning org.nr 8020180488, tillhandahåller platsannonser under varumärket ideellajobb, på www.ideellajobb.se. För användning av dessa tjänster gäller dessa allmänna villkor.
 2. Följande definitioner gäller för dessa allmänna villkor:
  1. ”Allmänna Villkor”avser dessa allmänna villkor.
  2. ”Annonsören”avser den person eller organisation som ingått avtal med Ideellajobb rörande publicering av Platsannons
  3. ”Kandidaten”avser individ som använder Ideellajobbs Kanaler i syfte att söka anställning.
  4. ”Platsannons”avser en platsannons som Annonsören vill publicera på ideellajobb.se samt dess Kanaler.
  5. ”Ideella jobb”avser Ideella jobb samt de verksamheter eller organisationer som från tid till annan ingår i Forum – idéburna organisationer med social inriktning.
  6. ”Kanaler”avser de webbplatser, webbaserade tjänster och mobila applikationer för platsannonser som Forum tillhandahåller under varumärket Ideella jobb.

Allmänt om Ideella jobbs kanaler

 1. Ideella jobb ger Annonsören rätt att få åtkomst till och använda Ideella jobbs Kanaler i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Användaren förbinder sig särskilt att inte:
  1. överföra, publicera, distribuera eller lagra material som bryter mot tillämplig personuppgiftslagstiftning eller som strider mot vår personuppgiftspolicy;
  2. samla, kopiera, sälja, reproducera, distribuera eller på något sätt använda innehåll på Ideella jobbs kanaler, annat än då detta tillåts enligt dessa Allmänna Villkor;
  3. använda ”data mining”, robotar eller liknande datainsamlingsmetoder;
  4. utföra någon åtgärd som leder till orimligt eller oproportionerligt stor belastning på Ideella jobbs Kanalers infrastruktur; eller
  5. bryta mot eller försöka bryta mot Ideella jobbs Kanalers säkerhetsarrangemang, inbegripet försök att genomtränga, skanna eller testa sårbarheten av Ideella jobbs Kanalers system eller nätverk.
 2. Innehållet på Ideellajobbs kanaler, såsom design, text, illustrationer, bilder, filmer, information, logotyper, programvara, ljudfiler och annat innehåll är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra tillämpliga regler för immateriella rättigheter. Allt sådant innehåll tillhör Ideella jobb. Otillåten användning av sådant innehåll kan utgöra upphovsrättsligt intrång, vilket ska betraktas som ett brott mot dessa Allmänna Villkor.
 3. Ideella jobb förbehåller sig rätten att vidta ändringar i utformningen av Kanaler utan föregående meddelande.

Personuppgifter och marknadsföring

 1. Ideella jobb behandlar personuppgifter om Annonsören i samband med tillhandahållandet av annonsering. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med Ideella jobbs Personuppgiftspolicy.
 2. Annonsören samtycker till att Ideella jobb kontaktar Annonsören i syfte att marknadsföra Annonsören, Platsannons, och Ideella jobbs produkter och tjänster. Sådan marknadsföring kan ske per e-post, i sociala medier och per telefon.

Regler för annonsörer

 1. Önskar Annonsören publicera en Platsannons på Ideella jobb ska denna tillhandahållas till Ideella jobb på det sätt som anges på ideellajobb.se
 2. Samtliga Platsannonser granskas innan publicering. För det fall Platsannonsen inte klarar granskningen kan Ideella jobb välja att inte publicera annonsen. Annonsören har då rätt till återbetalning av betalda medel.
 3. När Platsannonsen har publicerats erhåller Annonsören en orderbekräftelse via e-post.
 4. En Platsannons måste i tillämpliga delar uppfylla följande regler:
  1. Platsannonsen får inte strida mot svensk författning, ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter.
  2. Platsannonsen får inte väcka förargelse, t.ex. genom att Platsannonsen innehåller inslag av hets mot folkgrupp, pornografi eller våld.
  3. Platsannonsen får endast avse erbjudande om anställning hos en arbetsgivare inom den idéburna sektorn.
  4. Platsannonsen får endast avse erbjudande om anställning hos en idéburen organisation och får således inte avse en anställning eller ett uppdrag hos en privatperson som är av privat natur.
  5. Platsannonsen får endast avse en typ av befattning. Platsannonsen får dock avse flera arbetstillfällen förutsatt att dessa avser samma befattning.
  6. Den anställning som avses i Platsannonsen ska vara möjlig att söka utifrån den information som finns i Platsannonsen.
  7. Platsannonsen måste ange en placeringsort och denna ska stämma överens med orten där arbetet ska utföras.
  8. Externa länkar till andra än Annonsören eller den relevanta arbetsgivaren är inte tillåtna i Platsannonsen.
  9. Innehållet i Platsannonsen får inte göra intrång i annans upphovsrätt, patent, rätt till varumärke eller annan immateriell rättighet.
 5. Platsannonsen måste uppfylla de tekniska och redaktionella krav som Ideella jobb från tid till annan fastställer.
 6. Ideella jobb får avstå från att publicera en Platsannons och har rätt att med omedelbar verkan, utan att på förhand meddela Annonsören, ta bort eller ändra en publicerad Platsannons om Ideella jobb anser att Platsannonsen bryter mot dessa Allmänna Villkor. Så kan t.ex. ske om Ideella jobb har anledning att misstänka att:
  1. Arbetsgivaren bedriver verksamhet som medför att arbetstagarna kan förväntas medverka till lagbrott eller annan verksamhet som av Ideella jobb bedöms som oseriös eller som skulle kunna uppfattas som stötande.
  2. Arbetsgivaren tillämpar oskäliga anställningsvillkor.
  3. Syftet med annonsen är att förmå sökanden att själv bekosta utbildning, tester eller liknande för att komma ifråga för anställningen.
  4. Arbetsgivaren inte kommer att fullfölja sina åtaganden gentemot den anställde.
  5. Platsannonsen innehåller felaktig, oriktig eller missvisande information eller annars är otillbörlig.
  6. Anställningen är av sådan art att den allmänt kan uppfattas som stötande eller att det i övrigt råder sådana förhållanden att det framstår som olämpligt att medverka till platsannonseringen.
 7. Ideella jobb förbehåller sig rätten att ändra innehållet i Platsannonsen om Ideella jobb bedömer att det förbättrar Platsannonsens kvalitet.
 8. Att en Platsannons ändras eller tas bort medför inte att Annonsören har rätt att få betalda avgifter, eller delar därav, återbetalda.
 9. En avtalad Platsannons publiceras till och med den sista ansökningsdag som annonsören har valt, dock högst i 30 dagar. Önskar Annonsören förnya en Platsannons, d.v.s. förlänga tiden för dess publicering debiteras då gällande aktuellt pris.

Avgifter och betalningsvillkor

 1. För publicering av Platsannons debiterar Ideella jobb den avgift som anges i beställningsformuläret. Avgiften anges även i orderbekräftelsen. Samtliga avgifter anges i svenska kronor inklusive mervärdesskatt.
 2. Ideella jobbs avgifter för Platsannonser betalas antingen med kort i samband med att Platsannonsen beställs eller mot faktura via Payson. För dessa köp gäller även de allmänna villkor som Payson specificerar; https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/#v2
 3. Vid Annonsörens dröjsmål med betalning har Ideella jobb rätt att:
  1. erhålla dröjsmålsränta enligt lag;
  2. debitera påminnelseavgift;
  3. helt eller delvis avbryta eller begränsa publiceringen av Annonsörens Platsannonser; samt
  4. neka publicering av nya Platsannonser.

Annonsörens ansvar och skyldigheter

 1. Annonsören ska behandla information från Ideella jobbs Kanaler i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Annonsören ska vidta nödvändiga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda den information som erhålls eller hämtas från Ideella jobb mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändring eller användning i strid med dessa Allmänna Villkor.
 2. Annonsören ska ersätta Ideella jobb för direkt och indirekt skada som Ideella jobb och dess företrädare drabbas av till följd av att en Platsannons inte uppfyller kraven i dessa Allmänna Villkor eller till följd av att Annonsören annars bryter mot dessa Allmänna Villkor. Ideella jobbs rätt till ersättning innefattar även ombudskostnader förenade med att föra Ideella jobb eller dess företrädares talan vid eventuella ersättningskrav.

Ideellajobbs ansvar och skyldigheter

 1. Om inte annat uttryckligen framgår nedan har Ideella jobb inget ansvar för att uppgifter i det material som läggs upp på Ideella jobbs Kanaler är korrekt, relevant eller fullständigt.
 2. Ideella jobb garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Ideella jobbs kanaler. Driften av Kanaler kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Ideella jobbs kontroll och Ideella jobb ställer inga garantier gällande Kanalers funktion eller tillgänglighet. Ideella jobb kan inte göras ansvarigt för skada som kan drabba Användaren med anledning av sådana störningar, problem eller fel.
 3. En Kandidat kan skicka sin ansökan till Annonsörer via Ideella jobbs Kanaler. Ideella Jobb gör sitt bästa för att se till att ansökan förmedlas korrekt men tar inget ansvar för att så sker.
 4. Ideella jobb tar inget ansvar för resultatet eller utfallet av Annonsörens publicering av Platsannonser eller ansökningar i förhållande till en Platsannons. Annonsören är ensamt ansvarig för publicerade Platsannonser. Ideella jobb kan inte hållas ansvarig för anställningsbeslut, oberoende av skäl, tagna av Annonsören eller annan.
 5. Annonsören är införstådd med och accepterar att antalet besökare på Ideella jobbs Kanaler varierar från tid till annan. Ideella jobb kan aldrig garantera ett visst antal besökare på Ideella jobbs Kanaler och bär inte något ansvar för sådan variation.
 6. Anspråk på ersättning måste, för att kunna göras gällande, riktas mot Ideella jobb inom tre månader från den dag då Annonsören fått eller borde fått kännedom om den omständighet på vilken talan grundas.
 7. Annonsören kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Ideella jobb än vad som anges i dessa Allmänna Villkor.

Övriga villkor

Force majeure

 1. Ideella jobb har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Ideella jobb kan visa att fel eller skada beror på omständighet utanför Ideella jobbs kontroll som Ideella jobb inte skäligen kunde förväntas ha räknat med då avtalet träffades och vars följder Ideella jobb inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Meddelande

 1. Meddelanden till Annonsör ska sändas per e-post till den e-postadress som angetts. Meddelanden till Ideella jobb ska sändas per e-post till order@ideellajobb.se

Förändringar i Ideella jobbs kanaler

 1. Ideella jobb kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Ideella jobbs Kanaler eller ersätta Ideella jobbs Kanaler med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Ideella jobb rätten att avsluta Annonsörens tillgång till Ideella jobbs Kanaler.

Ändringar och tillägg

 1. Ideella jobb har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Ideella jobbs Kanaler. De nya villkoren blir gällande för nya Annonsörer från och med det datum de publiceras.

Tillämplig lag och tvistelösning

 1. Dessa Allmänna Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag utan beaktande av dess lagvalsprinciper. Tvist i anledning av avtalet ska avgöras vid svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.